Jsme exkluzivním prodejcem značek True Beadz, Mama Beads, Bella Fascini i distributorem značek X Jewellery, Elfbeads a Elfpetite v České republice

Vikingové - VIKING

Havran je zvíře, které je s Vikingy spojováno asi nejvíce. To v nás přirozeně vzbudilo zvědavost, protože jsme Black Raven Beads - Černé havraní korálky.

Bohatou symboliku Vikingů, jejich mýtů, tradic a zvyků jsme zakomponovali do naší kolekce. Dovolte nám, abychom vás vzali na cestu za poznáním nových obzorů.

O Vikinzích lze říci mnoho pozitivního. Byli to houževnatí a silní mořeplavci a mořeplavkyně a vynikali v obchodování. Díky svým lodím se dokázali pohybovat i v mělkých vodách a dostat se tak poměrně daleko do vnitrozemí.

Náboženství Vikingů má své kořeny v germánském náboženství. Bylo to náboženství s desítkami různých bohů. Nejdůležitějším bohem byl Odin. Vládl posmrtnému životu válečníků, Valhalle. Svět, kde bohové žili, se nazývá Asgard.

Kromě ság zanechali Vikingové svou stopu také v různých evropských jazycích, například v angličtině a nizozemštině. Například čtvrtek a pátek jsou pojmenovány podle vikingských bohů Thora a Frigg.

Ve vikingské společnosti hrály důležitou roli ženy. Byly strážkyněmi klíčů od majetku a bohatství, zejména když jejich muži byli na dalekých výpravách.
Předpokládalo se, že i samotné symboly mají moc. Vikingové byli vydáni na milost a nemilost mocným mořím. Byli si dobře vědomi nebezpečí, která jim hrozí v bitvách.

Žili ve větru, dešti, horku a chladu. Přes to všechno cítili ruku osudu, která vládne všem věcem. Božské symboly na amuletech, štítech nebo vyryté do jejich dlouhých lodí mohly Vikingům poskytnout nepatrnou výhodu, kterou potřebovali, aby mohli čelit nejistotám a nebezpečím života.

Naše amulety jsou plné významů. Prozkoumejte každý kus a užijte si ho!

Skvělé!

Od týmu Black Raven Beads

 

 

 

The raven is perhaps the animal most associated with the Vikings. That naturally aroused our curiosity, being Black Raven Beads.

We have incorporated the rich symbolism of the Vikings, their myths, traditions and customs in our collection. Let us take you on a journey to discover new horizons.

There are many positive things to say about the Vikings. They were tough and powerful seafaring Norsemen and women and excelled at trading. With their large ships, they could also navigate shallow waters to go relatively far inland.

The religion of the Vikings has its roots in the Germanic religion. It was a religion with dozens of different gods. The most important god was Odin. He ruled the afterlife for warriors, Valhalla. The world where the gods lived is called Asgard.

In addition to their sagas, the Vikings also left their mark on various European languages, such as English and Dutch. For example, Thursday and Friday are named after the Viking gods Thor and Frigg.

Women played an important role in Viking society. They were guardians of the keys to property and wealth, especially when their men were abroad.
Symbols themselves were thought to have power. Vikings were at the mercy of the mighty seas. They were well aware of the dangers of battle.

They lived in the wind, rain, heat and cold. Through it all, they felt the hand of fate ruling all things. Divine symbols on amulets, shields or carved into their longboats could give the Vikings that slight advantage they needed to face the uncertainties and dangers of life.

Our charms are full of meaning. Examine each piece to explore!

Skoll!

From the Black Raven Team

 

Záznamy nebyly nalezeny...